RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप

Rajasthan Board RBSE Solutions for Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप (वाक्येषु शब्दप्रयोगः) Questions and Answers, Notes Pdf.

The questions presented in the RBSE Solutions for Class 11 Sanskrit are solved in a detailed manner. Get the accurate RBSE Solutions for Class 11 all subjects will help students to have a deeper understanding of the concepts.

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप (वाक्येषु शब्दप्रयोगः)

1. सर्व (सब) शब्द पुल्लिङ्ग

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 1

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप

2. पूर्व (पहला) शब्द पुल्लिङ्ग

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 2

3. प्रथम (पहिला) शब्द पुल्लिङ्ग

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 3

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप

4. द्वितीय (दूसरा) शब्द पुल्लिङ्ग

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 4

5. दातृ (दाता) शब्द पुल्लिंग

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 5

6. सखि (मित्र) पुल्लिङ्ग इकारान्त

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 6

7. पित-ऋकारान्त पुल्लिङ्ग शब्द

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 7

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप

8. पति-इकारान्त पुल्लिङ्ग शब्द

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 8

9. स्वस (बहिन) शब्द स्त्रीलिंग

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 9

10. औकारान्त पुल्लिङ्ग 'गौ' शब्द

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 10

11. 'हरी' शब्द (इकारान्त पुल्लिंग)

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 11

हलन्त-शब्दाः

1. राजन् (नकारान्तः पुल्लिङ्ग शब्दः)

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 12

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप

2. भवत् (तकारान्तः पुल्लिङ्ग शब्दः)

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 13

3. तादृश् (शकारान्तः पुल्लिङ्ग शब्दः)

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 14

4. सकारान्त पुल्लिङ्ग 'विद्वस्' शब्द

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 15

5. अदस् (वह) सकारान्त 'पुल्लिङ्ग' शब्द

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 16

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप

6. दिक् (हलन्त स्त्रीलिङ्ग शब्दः)

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 18

7. गिर् (वाणी) स्त्रीलिङ्ग

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 19

8. पयस् ( दूध, जल ) शब्द नपुंसकलिंग

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 20

9. पथिन् (मार्ग) शब्द पुल्लिंग

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 21

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप

10. वाच् (वाणी) शब्द स्त्रीलिंग

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 22

11. पञ्चन् (पाँच) से दशन् (दस) तक

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 23

12. सरित् (नदी)-हलन्त स्त्रीलिङ्ग शब्द

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 24

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप

13. कर्मन् (कर्म)-हलन्त नपुंसकलिङ्ग

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 25

14. चेतस् (चित्, मन)-हलन्त नपुंसकलिङ्ग

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 26

कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण शब्द-रूप 

1. राम शब्द (अकारान्त) पुल्लिंग।

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 27

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप

2. भानु शब्द पुल्लिंग

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 28

3. गुरु शब्द पुल्लिंग

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 29

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप

4. कर्तृ शब्द (ऋकारान्त) पुल्लिंग

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 30

5. भूभृत् (राजा) शब्द पुल्लिंग

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 31

6. भगवत् शब्द पुल्लिंग

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 32

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप

7. करिन् (हाथी) शब्द पुल्लिंग

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 33

8. आत्मन् (आत्मा) शब्द पुल्लिंग

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 34

9. युवन् (युवक) शब्द पुल्लिंग

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 35

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप

10. श्वन् (कुत्ता) शब्द पुल्लिंग

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 36

11. रमा शब्द (आकारान्त) स्त्रीलिंग

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 37

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप

12. मति शब्द (इकारान्त) स्त्रीलिंग

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 38

13. नदी शब्द (इकारान्त) स्त्रीलिंग

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 39

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप

14. लक्ष्मी शब्द (इकारान्त) स्त्रीलिंग

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 40

15. स्त्री शब्द (इकारान्त) स्त्रीलिंग

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 41

16. श्री (लक्ष्मी) शब्द (इकारान्त) स्त्रीलिंग

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 42

17. धेनु शब्द (उकारान्त) स्त्रीलिंग

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 43

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप

18. मातृ शब्द (ऋकारान्त) स्त्रीलिंग

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 44

19. गृह शब्द नपुंसकलिंग

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 45

20. फल शब्द नपुंसकलिंग

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 46

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप

21. वारि शब्द (इकारान्त) नपुंसकलिंग

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 47

22. मधु (शहद) शब्द नपुंसकलिंग

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 48

23. दधि (दही) शब्द नपुंसकलिंग

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 49

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप

24. मनस् (मन) शब्द नपुंसकलिंग

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 50

25. नामन् शब्द (नाम) नपुंसकलिंग

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 51

26. जगत् शब्द (संसार) नपुंसकलिंग

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 52

27. धनुष (धनुष) शब्द नपुंसकलिंग

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 53

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप

28. हविष् (हवि)शब्द नपुंसकलिंग

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 54

29. दात (दाता) शब्द पुल्लिंग

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 55

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप

30. पथिन् (मार्ग) शब्द पुल्लिंग

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 56

31. पयस् (दूध, जल) शब्द नपुंसकलिंग

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 57

सर्वनाम शब्दों के रूप 

1. अस्मद् (मैं) शब्द

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 58

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप

2. युष्पद् (तुम) शब्द

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 59

3. इदम् (यह) पुल्लिङ्ग

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 60

4. एतद् (यह) पुल्लिङ्ग शब्द

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 61

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप

5. तद् (वह) पुल्लिङ्ग शब्द

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 62

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप

6. यद् (जो) पुल्लिङ्ग

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 63

7. किम् (क्या) पुल्लिङ्ग

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप 64

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप

अभ्यासार्थ प्रश्नोत्तर - 

ध्यातव्य बिन्दवः - शब्द-रूपों को आधार बनाकर उनका वाक्यों में प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए -

1. सर्वप्रथम प्रदत्त शब्द-रूप की विभक्ति एवं वचन को जानकर इस प्रकार का कम शब्दों वाला वाक्य सोचना चाहिए जिसमें उस प्रदत्त शब्द का उसी रूप में प्रयोग हो सके।

2. तत्पश्चात् उस वाक्य में कर्ता, क्रिया का निर्धारण करते हुए उनके नियमानुसार ही शब्द-रूपों का प्रयोग करना चाहिए।

3. कारकों एवं उपपद विभक्तियों का ज्ञान भी वाक्य-प्रयोग के लिए अत्यावश्यक है। इसके लिए आगे दिए गये कारक-प्रकरण के अन्तर्गत नियमों को ध्यान में रखना चाहिए।

4. यहाँ उदाहरणार्थ कुछ शब्द-रूपों का वाक्य में प्रयोग दिया जा रहा है, इसी तरह छात्रों को अन्य शब्द-रूपों का वाक्य में प्रयोग करने का अभ्यास करना चाहिए।

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् शब्द-रूप

प्रश्न :
अधोलिखितशब्दरूपाणि अधिकृत्य तेषां वाक्येषु प्रयोगः करणीयः - 
उत्तर :
शब्दः - वाक्य-प्रयोगः 
1. सर्वे - सर्वे बालकाः गृहं गच्छन्ति।
2. सर्वासु - रमा सर्वासु बालिकासु निपुणतमा। 
3. पूर्वः - अयं पूर्वः पाठः वर्तते। 
4. पूर्वायाः इदं फलं पूर्वायाः बालिकायाः वर्तते। 
5. प्रथमः - रामः दशरथस्य प्रथमः पुत्रः आसीत्। 
6. द्वितीयम् - भवान् द्वितीयं पाठं पठतु।
7. हरये - हरये भक्तिः रोचते।
8. सखिभ्यः - सः सखिभ्यः फलानि ददाति।
9. पित्रा - बालकः पित्रा सह गच्छति। 
10. पितुः - तस्य पितुः नाम रमेशः अस्ति।
11. रमायै - सा रमायै पुस्तकं ददाति।
12. स्वसुः - इदं कृष्णस्य स्वसुः गृहं वर्तते। 
13. गावः - गावः क्षेत्र प्रति गच्छन्ति।  
14. गाम् - गां दोग्धि पयः।
15. राज्ञः - जनाः राज्ञः आज्ञा पालयन्ति।
16. भवद्भिः - भवद्भिः अत्र आगन्तव्यम्।
17. भवतः - भवतः किन्नाम वर्तते?
18. तादृशः - तादृशः छात्राः पुरस्कार प्राप्नुवन्ति।
19. विद्वान् - विद्वान् सर्वत्र पूज्यते।
20. विदुषाम् - सः विदुषां समीपे तिष्ठति।
21. असौ - असौ छात्रः तत्र गमिष्यति।
22. अमुम् - दिनेश: अमुम् बालकं प्रश्नं पृच्छति।
23. दिशि - मोहनः तस्यां दिशि निवसति। 
24. कर्माणि - सदा श्रेष्ठकाणि कर्तव्यानि।
25. कर्मसु - योगः कर्मसु कौशलम्। 
26. चेतांसि - महापुरुषाणां चेतांसि निर्मलानि भवन्ति 
27. वाचा - वाचा प्रियं वक्तव्यम्। 
28. वाचि - तस्य वाचि सत्यता वर्तते।
29. पञ्च - पञ्च बालकाः क्रीडन्ति। 
30. पञ्चसु - पञ्चसु छात्रेषु मोहनः श्रेष्ठः। 
31. नव - नव जनाः तत्र गच्छन्ति।
32. सर्वस्मै - सर्वस्मै किं रोचते?
33. सर्वेभ्यः - सर्वेभ्यः देवेभ्य: नमः।
34. सर्वाः - सर्वाः बालिकाः अत्र आगच्छन्तु। 
35. पूर्वस्मिन् - पूर्वस्मिन् जने विश्वासः नास्ति।
36. प्रथमस्य - इदं पुस्तकं प्रथमस्य छात्रस्य अस्ति।   
37. प्रथमा - प्रथमा छात्रा तत्र किं करोति?
38. द्वितीयायै - सः द्वितीयायै बालिकायै फलं यच्छति।
39. हरिः - हरिः वैकुण्ठम् अधिवसति। 
40. सखा - गोपाल: मम सखा वर्तते।
41. पिता - रमायाः पिता अत्र आगच्छति।
42. पित्रे - पित्रे पुत्रस्य पठनं रोचते।
43. रमाम् - सः रमाम् प्रश्नं पृच्छति। 
44. रमायाः - इदं फलं रमायाः अस्ति।
45. गवे - गोपाल: गवे बुसं यच्छति।
46. राज्ञा - राज्ञा एवं कथितम्।
47. राजा - राजा अत्र शोभते। 
48. भवान् - भवान् सत्यं वदतु।
49. भवते - सः भवते धनं ददाति।
50. विदुषः - विदुषः सम्मानं कर्त्तव्यम्।
51. अमूनि - अमूनि फलानि मधुराणि सन्ति। 
52. अमुया - अमुया बालिकया पत्रं लिखितम्।
53. कर्मणा - अयं कर्मणा फलं प्राप्नोति
54. चेतः - तस्य चेतः सरलः वर्तते।
55. वाक् - अस्य वाक्  सत्या वर्तते।

Prasanna
Last Updated on Aug. 19, 2022, 10:30 a.m.
Published Aug. 16, 2022