RBSE Class 8 Sanskrit व्याकरण पर्यायवाची शब्द

RBSE Solutions for Class 8 Sanskrit

Rajasthan Board RBSE Class 8 Sanskrit व्याकरण पर्यायवाची शब्द

वृक्षः – द्रुमः, तरुः, पादपः, विटपः, महीरुहः।
दुग्धम् – पयः, गोरसः, क्षीरम्, पेयः।
पुत्रः – सुतः, तनयः, आत्मजः, तनुजः, सूनुः।
माता – जननी, अम्बा, जन्मदात्री, प्रसू, जनयित्री।
चन्द्रमा – चन्द्रः, इन्दुः, निशाकरः, विधुः, मयंकः।
पर्वतः – गिरिः, महीधरः, अचलः, भूधरः, शैलः।
राजा – भूपतिः, नृपः, अधिपतिः, नरेशः, नृपतिः।
रात्रि – निशा, यामिनी, त्रियामा, विभावरी, रजनी।
पत्नी – भार्या, दारा, प्रिया, प्रियतमा, गृहिणी।

RBSE Class 8 Sanskrit व्याकरण पर्यायवाची शब्द

लक्ष्मी – विष्णुप्रिया, श्रीः, कमला, इन्दिरा, पद्मा, रमा।
सिंहः – मृगेन्द्रः, हरिः, केशरी।
बालकः – पुत्रः, सुतः, बालः, शिशुः, माणवः, वटुः, वटुकः।
आकाशः – नभः, गगनम्, व्योम, अन्तरिक्षम्, अम्बरम्।
अध्यापकः – शिक्षकः, गुरुः आचार्यः, उपाध्यायः।
भ्रमरः – अलिः, मिलिन्द, द्विरेफः, मधुपः।
सर्पः – अहिः, नाग, सरीसृपः।
पिता – तातः, जनकः, जनयित, जनितृ, जन्मदः।
पत्थर – प्रस्तरः, शिलाः, अश्मन्, पाषाणः उपलः।
रत्न – मणिः, अश्मभेदः, माणिक्यम्, स्वजाति श्रेष्ठः।
सूर्यः – भानुः, आदित्यः, भास्करः, दिवाकरः, रविः

RBSE Class 8 Sanskrit व्याकरण पर्यायवाची शब्द

Leave a Comment