RBSE Class 8 Sanskrit कथाक्रम् संयोजनम्

RBSE Solutions for Class 8 Sanskrit

Rajasthan Board RBSE Class 8 Sanskrit कथाक्रम् संयोजनम्

घटनाक्रमानुसारेण वाक्यानि लिखत-
(घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को लिखें-)

प्रश्न 1.
(क) ते कदाचित् मंत्रणाम् अकुर्वन्।
(ख) ततः तेनोत्सुकतया अस्थिसंचयः कृतः।
(ग) ते मार्गे अरण्ये कतिचित् अस्थीनि अपश्यन्।
(घ) कस्मिंश्चिद् ग्रामे चत्वारो ब्राह्मणपुत्रा वसन्ति स्म।
(ङ) ते त्रयः अपि उत्थाय सिंहेन मारिता।
उत्तर:
(क) कस्मिंश्चिद् ग्रामे चत्वारो ब्राह्मणपुत्रा वसन्ति स्म।
(ख) ते कदाचित् मंत्रणाम् अकुर्वन्।
(ग) ते मार्गे अरण्ये कतिचित् अस्थीनि अपश्यन्।
(घ) ततः तेनोत्सुकतया अस्थिसंचयः कृतः।
(ङ) ते त्रयः अपि उत्थाय सिंहेन मारिता।

RBSE Class 8 Sanskrit कथाक्रम् संयोजनम्

प्रश्न 2.
(क) लप्स्यन्ते ते धूर्ततायाः फलम्।
(ख) तस्य मनः प्रियायामेव अनुरक्तः आसीत्।
(ग) अन्ततः क्षत्रिय धर्म पालयन् युद्धाय निश्चयः कृतः।
(घ) रावतरत्नसिंहस्य विवाहः हाडावती राजकुमार्या सह अभवत्।
(ङ) सेवकः स्थाली आनय अपि च अभिज्ञानचिह्न नयं।
उत्तर:
(क) रावत रत्नसिंह विवाहः हाडावती राजकुमार्या सह अभवत्।
(ख) अन्ततः क्षत्रिय धर्म पालयन् युद्धाय निश्चयः कृतः।
(ग) तस्य मनः प्रियायामेव अनुरक्तः आसीत्।
(घ) सेवकः स्थाली आनय अपि च अभिज्ञान चिह्न नयं।
(ङ) लप्स्यन्ते ते धूर्ततायाः फलम्।

RBSE Class 8 Sanskrit कथाक्रम् संयोजनम्

प्रश्न 3.
(क) तस्य विवाहस्य द्वितीये तृतीये वा दिवसे महाराणाराजसिंहस्य संदेशः आगतः यत् शीघ्रमेव अवरंगजेबेन राह युद्धं करणीयम्।
(ख) चूण्डावत सर्वदारस्य रावतरत्नसिंहस्य विवाहः हाडावती राजकुमार्या सह अभवत्।
(ग) एकतः राज्ञी प्रति अनुरक्तिः अपरतश्च क्षत्रिय धर्मः।
(घ) इति विज्ञाय रावत रत्नसिंहस्य मनः दोलायमानम् अभवत्।
(ङ) अन्ततः क्षत्रियधर्मं पालयन् युद्धाय निश्चय कृतः।
उत्तर:
(क) चूण्डावत सर्वदारस्य रावतरत्नसिंहस्य विवाहः हाडावती राजकुमार्या सह अभवत्।
(ख) तस्य विवाहस्य द्वितीये तृतीये वा दिवसे महाराणा राजसिंहस्य संदेशः आगतः यत् शीघ्रमेव अवरंगजेबेन सह युद्धं करणीयम्।
(ग) इति विज्ञाय रावतरत्नसिंहस्य मनः दोलायमानम् अभवत्।
(घ) एकतः राज्ञी प्रति अनुरक्तिः अपरतश्च क्षत्रिय धर्मः।
(ङ) अन्ततः क्षत्रियधर्म पालयन् युद्धाय निश्चय कृतः।

RBSE Class 8 Sanskrit कथाक्रम् संयोजनम्

प्रश्न 4.
(क) मन्त्री अपि सः एकस्मिन् उटजे निवसति स्म।
(ख) एकदा नृपेण चाणक्याय कम्बलाः समर्पिता:।।
(ग) चन्द्रगुप्त मगध देशस्य नृपः आसीत्।
(घ) वैराग्यभावनया सः पूर्ण आसीत्।
(ङ) तस्य मन्त्री चाणक्यः तपोधनः राजतन्त्रज्ञ च आसीत्।
उत्तर:
(क) चन्द्रगुप्त मगध देशस्य नृपः आसीत्।
(ख) तस्य मन्त्री चाणक्यः तपोधनः राजतन्त्रज्ञ च आसीत्।
(ग) मन्त्री अपि सः एकस्मिन् उटजे निवसति स्म।
(घ) वैराग्य भावनया सः पूर्ण आसीत्।
(ङ) एकदा नृपेण चाणक्याय कम्बला समर्पिताः।

RBSE Class 8 Sanskrit कथाक्रम् संयोजनम्

प्रश्न 5.
(क) ते त्रयः सिंहेन मारिताः।
(ख) शास्त्रविमुख चतुर्थः आसीत्।
(ग) धनार्जनाय ब्राह्मणपुत्रा पूर्वदेशम् गच्छन्ति।
(घ) एष सिंहः रचयते। इति चतुर्थः उक्तवान्।
(ङ) चतुर्थ वृक्षाद् अवतीर्य स्वगृहम् अगच्छत्।
उत्तर:
(क) धनार्जनाय ब्राह्मणपुत्रा पूर्वदेशम् गच्छन्ति।
(ख) शास्त्रविमुखः चतुर्थ आसीत्।
(ग) एष सिंहः रचयते! इति चतुर्थः उक्तवान्।
(घ) ते त्रयः सिंहेन मारिताः।
(ङ) चतुर्थः वृक्षाद् अवतीर्य स्वगृहम् अगच्छत्।

RBSE Class 8 Sanskrit कथाक्रम् संयोजनम्

प्रश्न 6.
(क) आरक्षकाधीक्षकः-अहमपि सरलां पुत्रवधूरूपेण प्राप्य आत्मानं धन्यं मन्ये।।
(ख) विद्याधरः-आम्! ते तु यौतुकलुब्धकाः सन्ति।
(ग) सरला-उपाय? उपाय तु अहं जानामि। कुत्रास्ति मम चलदूरभाषः? आरक्षागारे सूचयामि।
(घ) सरला-भवतु भवतः श्मश्रु नासिकायाः वा प्रश्नः? किन्तु अहं तु तेन पिशाचेन सहोद्वाहं न करिष्यामि।
(ङ) द्वितीया रक्षकः-मोचयामि! कारागृहे भवते यौतकं दत्वा वरोपचारे।
उत्तर:
(क) विद्याधरः-आम्! ते तु यौतुकलुब्धकाः सन्ति।
(ख) सरला-भवतु भवतः श्मश्रुः नासिकायाः वा प्रश्नः? किन्तु अहं तु तेन पिशाचेन सहोद्वाहं न करिष्यामि।
(ग) सरला-उपाय? उपाय तु अहं जानामि। कुत्रास्ति मम चलदूरभाषः? आरक्षागारे सूचयामि।
(घ) द्वितीया रक्षकःमोचयामि! कारागृहे भवते यौतकं दत्वा वरोपचारे।
(ङ) आरक्षकाधीक्षकः-अहमपि सरलां पुत्रवधूरूपेण प्राप्य आत्मानं धन्यं मन्ये।

RBSE Class 8 Sanskrit कथाक्रम् संयोजनम्

प्रश्न 7.
(क) सोमदत्तः मूको जातः।
(ख) सः महिषीं भोजनेन वञ्चितां कृतवान्।
(ग) सः कम्बलं प्रक्षालनार्थं जले स्थापितवान्।
(घ) एकदाः सः स्वमित्रं ‘गोनू झा’ नामकं पण्डितं पृष्टवान्।
(ङ) एकस्मिन् कृषकपरिवारे भ्राताद्वयम् आसीत्।
उत्तर:
(क) एकस्मिन् कृषकपरिवारे भ्राताद्वयम् आसीत्।
(ख) एकदाः सः स्वमित्रं ‘गोनू झा’ नामकं पण्डितं पृष्टवान्।
(ग) सः कम्बलं प्रक्षालनार्थं जले स्थापितवान्।
(घ) सः महिषीं भोजनेन वञ्चितां कृतवान्।
(ङ) सोमदत्तः मूको जातः।

RBSE Class 8 Sanskrit कथाक्रम् संयोजनम्

प्रश्न 8.
(क) अनन्तरं स्वकम्बलेन तम् आच्छादितवान्।
(ख) सः व्यरमत् सम्यक् दर्शनेन ज्ञातवान् यत् जीर्णशीर्णः वस्त्रैरावृत्तः कोऽपिमार्गे पतितः।
(ग) कोलकाता नगरस्य राजपथेषु इतस्ततः जना अटनार्थं गच्छन्ति स्म।
(घ) तस्य मस्तकम् अपि रुधिर क्लिन्नम् आसीत्।
(ङ) नरेन्द्र अपि मार्गे गच्छति स्म।
उत्तर:
(क) कोलकाता नगरस्य राजपथेषु इतस्ततः जना अटनार्थं गच्छन्ति स्म।
(ख) नरेन्द्र अपि मार्गे गच्छति स्म।
(ग) सः व्यरमत् सम्यक् दर्शनेन ज्ञातवान् यत् जीर्णशीर्णः वस्त्रैरावृत्तः कोऽपिमार्गे पतितः।
(घ) तस्य मस्तकम् अपि रुधिर क्लिन्नम् आसीत्।
(ङ) अनन्तरं स्वकम्बलेन तम् आच्छादितवान्।

RBSE Class 8 Sanskrit कथाक्रम् संयोजनम्

Leave a Comment